Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Toepasselijkheid

Artikel 4. Het aanbod

Artikel 5. Aanbiedingen en offertes

Artikel 6. De (uitvoering van de) overeenkomst

Artikel 7. Levering

Artikel 8. Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 9. Kosten in geval van herroeping

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11. Monsters en modellen

Artikel 12. Vergoedingen, prijs en kosten

Artikel 13. Conformiteit en garantie

Artikel 14. Betaling

Artikel 15. Incassokosten

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

Artikel 18. Geheimhouding

Artikel 19. Afbeeldingen en specificaties

Artikel 20. Gegevensbeheer/Privacy

Artikel 21. Klachtenregeling

Artikel 22. Geschillen

Artikel 23. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 24. Acties

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

­ Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

­ Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

­ Niet­consument: Een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

­ Dag: kalenderdag;

­ Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings­ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

­ Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

­ Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

­ Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en niet­consumenten aanbiedt;

­ Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

­ Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument of niet­consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

­ Koper: consument of niet­consument

­ Ondernemer: Ganesja Fits All

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Ganesja Fits All

Noorderweg 111b

1456 NL WIJDEWORMER

Telefoonnummer: 0299­470854

(telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur)

info@ganesja.nl

K.v.K. Zaandam: 35030602

BTW­identificatienummer: 191321485B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ganesja en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ganesja en koper.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ganesja zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product­ of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de koper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de koper niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 2. de prijs exclusief belastingen;
 3. de eventuele kosten van aflevering;
 4. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 5. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 6. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 8. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 9. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
 10. de wijze waarop de koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 11. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 12. de gedragscodes waaraan de koper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 13. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Ganesja zijn vrijblijvend en Ganesja behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend­ en eventuele vervoers­ en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ganesja daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ganesja anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ganesja niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6. De (uitvoering van de) overeenkomst

1.Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ganesja. Ganesja is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ganesja dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ganesja onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ganesja passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Ganesja daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ganesja kan zich ­ binnen wettelijke kaders ­ op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ganesja op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ganesja zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Ganesja waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ganesja deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
 10. Indien Ganesja zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 11. Ganesja zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 12. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ganesja het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 13. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ganesja worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ganesja zijn verstrekt, heeft Ganesja het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 14. Ganesja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ganesja is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ganesja kenbaar behoorde te zijn.
 15. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ganesja de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 16. Indien door Ganesja of door Ganesja ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 17. Koper vrijwaart Ganesja voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 7. Levering

 1. Ganesja streeft ernaar om bestellingen binnen 2 weken na ontvangst van de betaling of na 8 weken in het geval van een speciale bestelling af te leveren. Hiertoe is Ganesja echter niet verplicht. Ganesja is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
 2. De uiterste leveringstermijn is 3 weken na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Ganesja kan worden toegerekend. Levering geschiedt via PostNL of DPD aan het door u opgegeven adres. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e­mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn 2 weken heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, per e­mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.
 3. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 4. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Ganesja zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
 5. Afwijkingen in kleur­, type­, tekst­ en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 6. Ganesja doet haar best om de website zo up­to­date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Ganesja zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 8. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
 2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en ­indien redelijkerwijze mogelijk ­ in de originele staat en verpakking aan Ganesja retourneren, conform de door Ganesja verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Ganesja dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ganesja alleen worden uitgesloten indien Ganesja dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Ganesja tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ganesja geen invloed heeft.
 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 11. Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Binnen 2 weken moet de andere partij tot een conclusie zijn gekomen wat betreft het monster of model kopen of deze terugsturen.

Artikel 12. Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Ganesja met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Ganesja niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Ganesja mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
 3. De door Ganesja gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 13. Conformiteit en garantie

 1. Ganesja staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Ganesja, de fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ganesja jegens Ganesja kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 14. Betaling

 1. De betaling bij een overeenkomst in de webshop kan meteen worden betaald met elektronische betaalmethodes. Indien een factuur gevraagd is, zal het door de koper verschuldigde bedrag zo snel mogelijk moeten worden voldaan. Ganesja zal hierna pas de producten gaan leveren.
 2. Bij de verkoop van producten aan kopers mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ganesja te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Ganesja behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Ganesja hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
 4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ganesja geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Ganesja totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ganesja gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Ganesja zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Door Ganesja geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat Ganesja zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Ganesja of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ganesja zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

 1. Ganesja is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
  indien:
 • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst Ganesja ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.
 • In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is Ganesja bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ganesja op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Ganesja de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Ganesja behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ganesja gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ganesja zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ganesja niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de internetsite van Ganesja, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder toestemming van Ganesja.

Artikel 20. Gegevensbeheer/Privacy

 1. Indien u bij Ganesja een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ganesja. Ganesja houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. Ganesja respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens kunnen alleen door Ganesja worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke weten regelgeving.

Artikel 21. Klachtenregeling

 1. Ganesja beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ganesja, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Ganesja ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ganesja binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 22. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ganesja en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Ganesja heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Ganesja aan deze keuze gebonden. Wanneer Ganesja dat wil doen, zal de koper binnen vijf weken na een daartoe door Ganesja schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Ganesja de keuze van de koper niet binnen de termijn van 5 weken, dan is Ganesja gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Ganesja surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 23. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 24. Acties

 1. Prijzen en acties onder voorbehoud. Ganesja is niet aansprakelijk voor fouten in de verstrekte informatie.
 2. Door het meedoen met de spaaractie, gaat de klant ermee akkoord mee te doen onder de voorwaarden van Ganesja.
 3. De klant stemt in tentoongesteld te worden onder de referenties.
 4. De klant stemt in met de nieuwsbrief.
 5. Bij twijfel van echtheid is Ganesja gemachtigd de actie te herroepen of ongedaan te maken.
 6. De acties zijn op basis van op is op. Ganesja is niet aansprakelijk als een product of dienst niet beschikbaar is.